Promocja produktowa Klastra Spożywczego Południowej wielkopolski, współpraca dla innowacyjności, najwyższej jakości i nowoczesnych technologii w branży spożywczej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „konkurencyjność Przedsiębiorstw”, działania 1.6 „Rozwój sieci i kooperacji”.

Głównym celem projektu było podjęcie inicjatyw budujących pozycje Klastra i firm członkowskich w regionie, kraju i za granicą poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Cel główny został osiągnięty przez realizacje celów szczegółowych:

  • Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności uczestników sieci poprzez regularną wymianę doświadczeń i wiedzy, szczególnie z jednostkami B+R,
  • Rozwój efektywnej współpracy między przedsiębiorcami z sektora spożywczego, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo – rozwojowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
  • Wprowadzenie przez przedsiębiorstwa nowych /udoskonalonych produktów
  • Promocje potencjału wytwórczego i wyrobów o wysokim poziomie rynkowym i eksportowym Klastra i jego firm.

Galeria zdjęć