Statut stowarzyszenia

 STATUT

Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski – Stowarzyszenie

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1998 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski – Stowarzyszenie”, zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizowania celów statutowych może prowadzić działania również za granicą, jeżeli nie narusza to przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Władz Stowarzyszenia jest miasto Kalisz.

§ 4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. W celu prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zawrzeć stosowną umowę z innym podmiotem prawa.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. O podjęciu działalności gospodarczej, jej przedmiocie oraz zakończeniu, decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić następujące rodzaje działalności gospodarczej:

- Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z

- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki  62.02.Z

- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z

- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z

- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z

- Działalność portali internetowych 63.12.Z

- Pozostała działalność w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z

- Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z

- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z

- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z

- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z

- Działalność prawnicza 69.10.Z

- Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z

- Stosunki międzyludzkie (public realations) i komunikacja 70.21.Z

- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z

- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z

- Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B

- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i

Technicznych 72.19.Z

- Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z

- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z

-.Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z

- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z

- Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z

- Działalność agencji pracy tymczasowej 78.20.Z

- Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z

- Działalność organizatorów turystki 79.12.Z

- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  82.11.Z

- Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność

wspomagająca prowadzenie biura 82.19.Z

- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z

- Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.91.Z

- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej

Niesklasyfikowana 82.99.Z

-.Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 94.11.Z

- Działalność organizacji profesjonalnych 94.12.Z

- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana 96.09.Z

§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7.

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Podejmowanie działań i inicjatyw wspomagających rozwój i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych branży spożywczej, bez względu na ich formę prawną i prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Współpraca ze sferą naukową i badawczo – rozwojową.

3.    Poprawa konkurencyjności członków Stowarzyszenia, obniżanie kosztów produkcji oraz wspólne działania

marketingowe

4.    Prowadzenie prac badawczych nad nowymi rozwiązaniami produkcyjnymi i ich wdrażanie oraz wprowadzanie nowych

produktów.

5.   Podnoszenie poziomu intelektualnego oraz skuteczności i sprawności zarządzania przez pracowników i kadrę firm

Klastrowych.

6.   Wdrażanie nowych systemów zarządzania firmami oraz nowych systemów informatycznych.

7.  Podejmowanie inicjatyw, w interesie reprezentowanych przez członków Stowarzyszenia firm, mających na celu ułatwienie ich działalności i rozwoju oraz skonsolidowanie współpracy

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. wypracowywanie wspólnych stanowisk środowiska około biznesowego wobec organów władzy celem uwzględniania szczególnej roli przedsiębiorczości w rozwoju potencjału gospodarczego i ekonomicznego oraz jej wpływu na kształtowanie warunków społecznych,
 2. przedstawianie właściwym władzom i organom postulatów, opinii i stanowisk w sprawach związanych z działalnością gospodarczą reprezentowanych w Stowarzyszeniu środowisk,
 3. współpraca z innymi organizacjami o charakterze gospodarczym i społecznym, mającymi na celu rozwój działalności spożywczej i przetwórczej,
 4. organizowanie szkoleń, konsultacji i poradnictwa dla członków Stowarzyszenia oraz pracowników ich firm,
 5. uczestnictwo w targach i wystawach,
 6. umożliwienie członkom Stowarzyszenia korzystania z dóbr niematerialnych należących do Stowarzyszenia (znaki towarowe, wzory użytkowe, prawa autorskie, wynalazcze etc.) w celu wspomożenia intensyfikacji oraz konkurencyjności działalności gospodarczej prowadzonej przez członków stowarzyszenia,
 7. organizowanie przedsięwzięć promujących członków Stowarzyszenia, ich firmy i reprezentowane środowiska m.in. przez współpracę marketingową (promocja, katalogi, broszury, ulotki etc.) a także zakupy i sprzedaż oraz budowę portalu internetowego oraz baz danych,
 8. nawiązywanie wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
 9. organizowanie imprez integracyjnych, rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych,
 10. podejmowanie wszelkich starań dla prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia,
 11. tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej, zbiorów przepisów i innych regulacji zgodnie z obowiązującymi wykładniami w Polsce i w Unii Europejskiej,
 12. przekazywanie członkom Stowarzyszenia wiadomości, wiedzy, umiejętności, koncepcji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej nie stanowiących opatentowanych wynalazków oraz zarejestrowanych wzorów użytkowych.
 13. przekazywanie dóbr wskazanych w punkcie poprzedzającym może być powiązane ze świadczeniami dodatkowymi, a zwłaszcza udzieleniem pomocy w zakresie marketingu, szkolenia personelu, montażu urządzeń oraz wyposażenia.
 14. określenie roli Stowarzyszenia i jego udziału w działalności Kaliskiego Inkubatora Technologicznego oraz Centrum Zaawansowanych Technologii.
 15. zakup wysoko technologicznych urządzeń i podzespołów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych.
 16. wspólne badania rynku zbytu, wyszukiwanie i pozyskiwanie nowych odbiorców oraz nowych firm do współpracy, przyciąganie nowych inwestorów krajowych i zagranicznych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.

Członkami Stowarzyszenia są:

 1. członkowie zwyczajni,
 2. członkowie wspierający,
 3. członkowie honorowi.

§ 10.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych:
  1. prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, bądź;
  2. kierująca podmiotem gospodarczym, lub jego komórką, bądź;
  3. reprezentująca uczelnię lub ośrodek naukowy lub badawczo-rozwojowy, bądź
  4. reprezentująca inne stowarzyszenie, bądź
  5. wykonująca wolny zawód, której wiedza i doświadczenie może być przydatne w działalności Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym może być także cudzoziemiec – bez względu na miejsce zamieszkania – identyfikujący się ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji przez kandydata wraz z pisemną rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia zawierającej:
  1. imię nazwisko,
  2. data urodzenia
  3. miejsce zamieszkania (siedziba),
  4. rodzaj prowadzonej działalności handlowej lub miejsce zatrudnienia.
 3. Przyjęcie następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Zapis ten nie dotyczy założycieli Stowarzyszenia.
 4. Od odmownej uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 5. Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania przez zainteresowanego uchwały wymienionej w ust. 4 i jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 11.

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna działająca w Stowarzyszeniu poprzez swego przedstawiciela a także osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc w jakiejkolwiek formie.
 2. O przyjęciu Członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia, na pisemny wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust. 1. Nie dotyczy to osób prawnych i fizycznych – członków założycieli Stowarzyszenia.

§ 12.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która zasłużyła się w sposób szczególny lub wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.
 2. Nadanie godności Członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13.

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 2. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych statutem, zgodnie z wewnętrznym regulaminem Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do Władz Stowarzyszenia,
 4. współdecydowania w podejmowanych pracach i programie działania Stowarzyszenia, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą,
 5. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Władz Stowarzyszenia.

§ 14.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu,
 4. przestrzegania zasad etycznego postępowania w prowadzonej przez siebie działalności.

§ 15.

Członek wspierający i honorowy posiada prawa:

 1. określone w § 13 punkt 1,2,3 i może z głosem doradczym uczestniczyć w posiedzeniach Władz Stowarzyszenia,
 2. członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
 3. członkowie Honorowi zwolnieni są z opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 16.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej,
  3. skreślenia z listy członków z powodu zalegania przez dwa pełne okresy rozliczeniowe z opłatą składek członkowskich,
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania uchwał i regulaminów oraz działania na niekorzyść Stowarzyszenia lub jego członków,
  5. pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, będącym podstawą do orzeczenia o wykluczeniu przez właściwy Zarząd Stowarzyszenia,
  6. pozbawienia godności Członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała,
  7. śmierci,
  8. rozwiązania Stowarzyszenia.
 2. W przypadku decyzji o skreśleniu członka, Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest poinformować członka  o skreśleniu lub wykluczeniu, podając jego przyczynę oraz wskazać Walne Zgromadzenie Członków jako organ uprawniony do rozpoznania odwołania. Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające, następuje mocą uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, po zaopiniowaniu wniosku przez Zarząd.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17.

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,

§ 18.

 1. Kadencja Władz Stowarzyszenia wymienionych w pkt. 2, 3  §17 zwanych dalej Władzami trwa cztery lata, a ich wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. Uchwały Władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 3. Zarządowi i Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji przysługuje prawo kooptacji na brakujące ( nie obsadzone) funkcje. Uzupełnienie składu osobowego w tym trybie może następować do nie więcej niż połowy składu pierwotnego decyzją Walnego Zgromadzenia.
 4. Członkowie dokooptowani pełnią swe funkcje do czasu najbliższego Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 19

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne (sprawozdawcze lub sprawozdawczo – wyborcze) lub nadzwyczajne.
 3. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia kieruje przewodniczący wybierany każdorazowo na początku posiedzenia.

§ 20.

 1. Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia jest uprawnione do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli obecnych jest na nim co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 3. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony.
 4. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz na rok kalendarzowy, w pierwszej połowie roku.
 5. Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbywa się co cztery lata.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogółu Członków Stowarzyszenia.
 7. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały o jego zwołaniu.
 8. Jeżeli Zarząd we wskazanym wyżej terminie nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia obowiązek jego zwołania spoczywa na Komisji Rewizyjnej w terminie następnego miesiąca.
 9. Do uprawnień Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy:
  1. uchwalanie statutu i jego zmian,
  2. uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
  3. wybór członków Władz Stowarzyszenia,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
  5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  6. określenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
  7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
  8. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych Władz Stowarzyszenia;
  9. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia;
  11. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, dla których statut nie zastrzega kompetencji innych Władz Stowarzyszenia.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 21.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z co najmniej 3 członków, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia każdorazowo podejmuje uchwałę określającą liczbę członków Zarządu w danej kadencji.
 2. Walne Zgromadzenie Członków na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród osób zgromadzonych na zabraniu Prezesa, oraz pozostałych członków zarządu na podstawie regulaminu wyboru Władz Stowarzyszenia uchwalonego na posiedzeniu Walnego zgromadzenia.
 3. Kandydatem na Prezesa i do Zarządu może być również osoba nieobecna na Walnym Zgromadzeniu Członków, po złożeniu pisemnej deklaracji wyrażającej zgodę na kandydowanie.
 4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie zastępców Prezesa oraz Skarbnika.
 5. Zasady i tryb swego działania ustala Zarząd w formie regulaminu.
 6. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 7. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub jego zastępcy oraz Skarbnika.
 8. Zarząd może być odwołany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 22.

 1. Zarząd jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków Stowarzyszenia. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i działa w jego imieniu.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. zwoływanie Walnego gromadzenia Członków;
 2. realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
 4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
 5. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych;
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie struktury zatrudniania, zwalniania i ustalania wysokości wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia;
 8. składanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia;
 9. uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu;
 10. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji;
 11. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
 12. zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zgromadzenie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 13. Powoływanie doraźnej trzy-osobowej komisji spośród członków Stowarzyszenia celem rozpatrzenia ewentualnych spraw spornych i etycznych wśród członków.

§ 23.

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. upływu kadencji, przy czym za datę jej upływu uważa się datę złożenia sprawozdania na Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia;
 2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
 3. rezygnacji z udziału w tym organie;
 4. odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów;
 5. śmierci.

§ 24.

Dla obsługi administracyjnej i prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wyrazili ustną zgodę na kandydowanie, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba spokrewniona lub spowinowacona z członkiem Zarządu.
 3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego grona Przewodniczącego.
 4. Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych Władzach Stowarzyszenia.
 5. Postanowienia § 23 stosuje się odpowiednio.

§ 26.

Do zadań Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia; nie rzadziej niż raz w roku; wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości określenia terminów i sposobów ich usunięcia;
 2. składanie wniosków i zastrzeżeń do projektów uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu mogących powodować lub powodujących nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności;
 3. występowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem, statutem bądź istotnym interesem Stowarzyszenia działań Zarządu;
 4. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie określonym w § 20 ust. 8;
 5. uchwalanie własnego regulaminu działania;
 6. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania z całokształtu działalności w okresie sprawozdawczym oraz stawiania wniosku o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Rozdział IV

RADA NAUKOWA

 

§27

Rada Naukowo jest organem opiniodawczym i doradczym Stowarzyszenia.

§28

 1. Do kompetencji Rady Naukowej należy:

a)    opiniowanie pod względem merytorycznym inicjatyw i projektów, ich nadzorowanie oraz przygotowywanie propozycji takich projektów,

b)    reprezentowanie Stowarzyszenia na konferencjach naukowych,

c)     przygotowywanie opinii i publikacji w imieniu Stowarzyszenia,

 1. Szczegółowy wykaz kompetencji Rady Naukowej znajduje się w Regulaminie.

§29

 1. Rada Naukowa jest organem wieloosobowym. Członków Rady Naukowej powołuje Zarząd Stowarzyszenia, biorąc pod uwagę ich dorobek naukowy oraz doświadczenie w dziedzinie, którą reprezentują.
 2. Rada Naukowa jest powoływana na czas nieokreślony i każdy jej członek pełni funkcję, aż do momentu odwołania lub rezygnacji.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 30.

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, dobra niematerialne, prawa majątkowe, w tym także z zakresu własności intelektualnej oraz fundusze, których źródłami powstania są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, spadki, zapisy,
 3. inne dochody uzyskiwane z ofiarności publicznej,
 4. dotacje,
 5. dochody uzyskiwane z majątku Stowarzyszenia,
 6. dochody z działalności gospodarczej stowarzyszenia,
 7. inne wpływy uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 § 31.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32.

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważnionych jest 2 członków zarządu –w tym Prezes lub jego zastępca – działających łącznie.
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest 2 członków zarządu – w tym Prezes lub jego zastępca – działających łącznie.
 3. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie udzielonego im przez Zarząd pisemnego pełnomocnictwa, które w zakresie swojej działalności i swoich uprawnień trudnią się doradztwem prawnym oraz osobom przewidzianym w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 4. Zakup lub zbycie składników majątku Stowarzyszenia o wartości rynkowej wyższej niż kwota 5000 zł. wymaga dla swej ważności uchwały Zarządu.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 33.

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§ 34.

Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 35.

Powyższe uchwały mogą być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostaną umieszczone w porządku obrad. Do zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Członków należy dołączyć projekty stosownych uchwał.

§ 36.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób likwidacji oraz decyduje o przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 37.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia oraz innych nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (DZ. U. nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami).