Ankieta członka wspierającego

Kalisz, dn. …………

 

Prezes Zarządu

                                                       Klastra Spożywczego Południowej  Wielkopolski

 

Nazwa Uczelni:

Adres:

NIP:

Regon:

Telefon/fax:

Email:

Strona www:

Dane na temat prowadzonej działalności gospodarczej:

 

 

Wniosek o przyjęcie w poczet Członków Wspierających

Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski – Stowarzyszenia.

 

Ja, niżej podpisany w imieniu reprezentowanej przeze mnie uczelni, niniejszym pismem wnioskuję o przyjęcie mnie w poczet Członków Wspierających Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski.

Oznajmiam, iż znane mi są postanowienia Statutu , które obowiązuję się sumiennie wypełniać i przestrzegać.

 

 

                                                                                                                                                                    Podpis…………….…..